Klubbhåndbok

Bærum SK har to hoveddokumenter som beskriver hvordan klubben driver. Det er Klubbhåndbok og Sportsplan. Klubbhåndbok dreier seg om overordnede politiske retningslinjer, hvordan vi skal oppføre oss (spillere, foreldre, dommere, trenere og ledere) og administrative oppgaver.

Sportsplanen er laget som et verktøy for at trenere og ledere i klubben skal tenke likt og ha kontinuitet i treningsarbeidet og gjennomføring av kamp.

SPORTSPLAN

Sportsplanen skal gi alle i klubben en felles forståelse for hvordan det sportslige arbeidet i klubben skal foregå.

For treneren skal sportsplanen være et styringsverktøy både i planleggingen av treningsaktivitet, kampgjennomføring og den pedagogiske inngangen inn mot spillergruppa.

For klubblederen skal sportsplanen være et styringsverktøy i planleggingen av sportslige tiltak, treneransettelser og kommunikasjonen med klubben for øvrig.

Denne klubbhåndboka er utarbeidet av Bærum SK sin sportslige ledelse og styre inneværende år. Klubbhåndboka vil etter innspill med diskusjoner revideres etter behov.

Løfter

Kunnskap Utvikling Læring Eventyr

Verdier

Begeistret Ærlig Raus Urædd Målbevisst

Organisasjonskart Bærum Sportsklubb

Org.Kart.BærumSK

Nedan står det beskrevet litt om hvordan vi jobber med å utvikle medlemmene våre mer enn som fotballspillere.

For at vi skal kunne fokusere på utvikling og ha morsomme treninger, er det viktig at vi ikke bruker tid på å holde ro og orden hver gang. Hvis vi legger på plass føringer én gang, så vil disse gjelde. Brudd på dette må selvsagt håndheves, ellers har ikke reglene noen verdi.

Det er mange lag og spillere i Bærum SK som ulike alder, kjønn, sosial bakgrunn med mer. Hver gruppe kan lage sine regler på hvordan man skal være, men disse må eksistere innenfor en felles ramme. Klubbkoden er rammen som gjelder for ALLE og blir fulgt opp av klubbens sportslig ledelse. Når en slik kultur ligger klart i et hvert treningsmiljø, tenk da på hvor mye energi vi kan bruke på å gi spillerne våre god sportslig og menneskelig oppfølging, spre glede samt akseptere og forstå ulikheter innenfor ramma (men ikke utenfor).

FAIR PLAY BETYR AT DU SOM SPILLER MÅ:

 • Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater
 • Unngå stygt spill og filming
 • Skape trygghet og god lagånd på banen

FAIR PLAY-ÅNDEN SKAL VOKSE FRAM VED:

 • Å trene og spille kamper med godt humør
 • Å behandle motstanderne med respekt
 • Å hjelpe skadet spiller uansett lag
 • Å takke motstanderen etter kampen
 • Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

DET ER DITT ANSVAR SOM TRENER ELLER LEDER AT SPILLERNE FORSTÅR:

 • Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
 • At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
 • Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
 • At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
 • Betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter, og dermed også spillet

FORESATTE, FORELDRE OG BESTEFORELDRE ER EN VIKTIG RESSURS FOR NORSK FOTBALL. DET ER FINT OM OGSÅ DERE BIDRAR TIL TRIVSEL.

Ta ansvaret og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Resultatet må ikke bli for viktig – den enkelte spillers mestring har også stor betydning
 • Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare dine kjente
 • Stimuler til deltakelse – uten noen form for press
 • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.

KLUBB KODEN

 1. Alle møter klare til oppmøtetider
 – Eks. konsekvens; Får ikke delta på påbegynt øvelse på trening eller spiller ikke første omgang på kamp. Unntak dersom spiller har gitt beskjed i god tid og trener anser grunnen som gyldig. Treneren må selvsagt være konsekvent.
 2. Alle gir beskjed ved forfall til trening – i god tid. 
Eks. konsekvens; Spiller ikke neste kamp.
 3. Alle møter i Bærum SK antrekk. 
Eks. konsekvens; Oppfordring av trenerne om å stille i Bærum antrekk
 4. Alle møter i klær tilpasset været
. Eks. konsekvens; Spilleren sendes inn i varmen eller hjem av treneren
 5. Spillerne plasserer sekk/bag og drikkeflaske (som alle skal ha med) til henvist plass utenfor kunstgresset
. Ingen konsekvens, men spredt utstyr gir lite struktur og et dårlig samlingspunkt.
 6. Alle er i ro, følger med og forsøker å forstå når trener snakker eller viser. Hvis du er uenig, ta det opp etter treningen. 
Eks. konsekvens; Advarsel og deretter sendes i garderoben eller hjem av treneren. For yngre spillere (under 11 år) bes foreldre om å være tilstede på treningen for å observere eget barn.
 7. Alle gjør sitt beste på alle øvelser og behandler alle rundt seg med respekt og vær positiv. 
Eks. konsekvens; Advarsel og deretter sendes i garderoben eller hjem av treneren. For yngre spillere (under 11 år) bes foreldre om å være tilstede på treningen for å observere eget barn.
 8. Etter treningen hjelper alle til med å samle baller, kjegler og vester. Trenere/foreldre skal ikke gjøre hente baller.
Ingen får lov til forlate treningen før alt utstyr er inne.
 9. Foreldre lytter til og støtter trenerne. Dersom man er uenig i det pedagogiske eller sportslige tas det opp utenfor trening og kamp og selvsagt på en konstruktiv måte. Vi er ydmyke for den rollen vi har, og vi vet at vi ikke alltid gjør rett. Vi lytter derfor til gode innspill fra foreldre og andre. 
Eks. konsekvens; Samtale mellom trener og forelder. Ved fortsatt uenighet involveres sportssjef/styreleder.

Fotballspilleren & atleten – Se sportsplan

Trygge barn og trygge ungdommer

Mange norske barn er utsatt for en eller annen form for omsorgssvikt. Barn blir dessverre jevnlig utsatt for dårlig og/eller uklok behandling både på skole, i idrettslag, i eget og andres hjem og ved andre fritidsaktiviteter. Bærum Sportsklubb skal i denne anledning ha en klar policy for hvordan klubben i medmenneskelig og mellommenneskelig perspektiv behandler barna mens de er hos oss, som skal være kjent for alle trenere og tillitsvalgte gjennom opplæring, og som skal kommuniseres til foreldre. Vi skal også ha kontroll-, varslings- og håndteringsrutiner, både for det som skjer i klubben og for observasjoner som kan peke mot omsorgssvikt på andre arenaer. Prinsipp og tiltak er redegjort for nedenfor. Sportslig ledelse skall årligen gjennomgå dette på Trenerforum, og det skal også integreres i lederopplæring.

POLICY OG REGLER

I Bærum Sportsklubb skal barn, ungdommer og foreldre kunne stole 100 % på at de trenere og ledere som har ansvar for spillerne ikke utsetter dem for fysisk eller psykisk misbruk.

Alle trenere og alle som har hovedansvar på reiser med spillere under 18 år skal ha forevist Politiattest til klubbens administrativ leder eller sportslige leder.

Klubben skal integrere opplæring i omgangsform med barn og observasjon av barns adferd i sin trenerutvikling ved å formidle disse regler og tankene bak disse, og ved å trekke inn fagpersoner med spesialkompetanse. Klubbens trenere og ledere skal læres opp til, og pålegges å konferere med Sportssjef og/eller avdelingens leder ved enhver bekymring om spilleres velferd eller adferd, og klubbens ledelse skal ha en faglig forankret rutine for å handtere slike meldinger. Sportslig Ledelse og avdelingens leder skal ha kontakt med bydelens helsetjeneste og ordensmakt, med sikte på å etablere og videreutvikle/kvalitetssikre slike rutiner til bruk ved bekymring for spilleres velferd.

Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal på noe tidspunkt, under virke for klubben eller i tilknytning til klubbens spillere (annet enn egne barn), befinne seg alene med spillere i rom, bil eller liknende hvor ikke allmennheten har umiddelbar tilgang, og slike møter som er nødvendige, for eksempel spillersamtaler, skal foregå i ulåste rom nær der andre ferdes og opp til en alder av 15 år skall spillersamtaler gjennomføres med foreldre tilstede i samtalen eller i samme rom. Tidspunkt og sted skal være gjort kjent for spillerens foreldre.

Ingen voksen med trener- eller lederansvar skal overnatte alene på rom med én eller et lite antall spillere. Et lag med f.eks. 8 spillere og flere er da ok.

Dusjing og skifting i forbindelse med trening, kamp eller reiser skal foregå under iakttakelse av alminnelig bluferdighet, og trenere og ledere skal ikke dusje med spillere eller oppholde seg i garderobe eller bad under vask/skifting. Nødvendig oppsyn skal da foretas av foreldre med samme kjønn som spillerne.

Trenere og ledere i Bærum SK skal ikke kommunisere med spillere på en måte som kan invitere til, eller forsterke, et mellommenneskelig forhold som går ut over det som er påkrevet for det fotballmessige. Annen kontakt på telefon, SMS eller i sosiale medier enn det som følger av det fotballmessige skal ikke finne sted.

Fysisk kontakt mellom spillere og trenere/ledere bør ikke finne sted ut over det som helt naturlig skjer i trenings- og kampsituasjoner, evt. spontane feiringer av mål eller gode prestasjoner.

Enhver kommunikasjon mellom trenere og ledere på den ene side og spillere vi har ansvar for, skal skje med det siktemål å forbedre spillerens trivsel og utvikling i Bærum SK, og skal være aktivt lyttende, slik at spilleren kommer frem med sine opplevelser og synspunkter. Bruk av nedsettende ord og uttrykk eller generelt negative tilbakemeldinger skal unngås, og forbedringspotensiale skal formidles på en positiv måte. Kritikk av ledere og trenere skal ønskes velkommen og tas opp i de rette faglige fora.

Vi skaper gode folk!

Bærum SK fokuserer på mer enn fotballferdigheter. Vi ønsker å bidra til å ta vare på og utvikle hele mennesket. Dette er kjernen i Bærum Sportsklubb.

Dersom Bærum SK driver god utvikling av fotballferdigheter vil kanskje 10 av våre fotballspillere kunne bli profesjonelle fotballspillere (andredivisjon, OBOS-liga, Eliteserien, førstedivisjon kvinner, Toppserie kvinner). Både de 10 som evt blir profesjonelle og de resterende spillerne må sitte igjen med noe verdifullt etter sin tid i Bærum SK i tillegg til gode opplevelser og en bedre helse enn de ellers ville hatt. Derfor må kjerneproduktet vårt være å utvikle gode mennesker.

Hvordan jobber vi med menneske utvikling?
 Sentralt i vår virksomhet er at fotballspillet er et lagspill, hvor hver enkelt spiller på laget må ta ansvar for å bidra til helheten, og hvor det å gjøre andre gode er like viktig som å utvikle seg selv.

Menneske utvikling er en integrert del av alle våre prosesser, men for å synliggjøre hvordan vi fokuserer på dette kan vi eksemplifisere med tre punkter: trener ansettelser, trener utvikling og Klubbkoden.

 1. Trener ansettelser

I Bærum SK ser vi på trener kandidatenes personlighet og egenskaper før vi ser på fotballteknisk kompetanse. Vi ønsker å være helt sikre på at våre ansatte har Bærum SK sine verdier og væremåte i sin personlighet før de kommer til oss. I ansettelsesprosessen er kandidatene gjennom flere intervjuer og praktisk-metodiske trenings sekvenser (audition) hvor Sportslig Ledelse gir utfordringer og sparrer om styrker og svakheter rundt det som blir levert. Vi håper kunne bli en attraktiv arbeidsgiver og over tid få til langt flere jobbsøkere enn stillinger. På denne måten kan vi sørge for at de mest riktige personene jobber som trenere i Bærum SK.

 1. Trenerutvikling

I Bærum SK sikter vi på å utvikle våre fotballtrenere. Når man først blir ansatt går man sammen med Sportslig leder gjennom hva det innebærer å være trener i Bærum SK, både hva gjelder treningsmetodikk, spillestil, væremåte, lederskap og andre systemer man behøver å kjenne til. Utviklingen skjer gjennom mange samlinger, såkalte «trenerforum» gjennom året, samt kontinuerlig oppfølging og krav av sportslig leder eller klubbens trenerveileder.

 1. Klubbkoden

Vi har utarbeidet et dokument ved navn «Klubbkoden» som skisserer retningslinjen for orden og oppførsel i Bærum SK. Disse reglene bruker vi aktivt på treningene og skal være en integrert del av det vi formidler til barn og ungdom.

Menneskeutvikling og differensiering
.

Bærum SK vet vi at barn og ungdom modnes i ulikt tempo. Den som er «barnestjerne» kan fort ha blitt hentet igjen to år senere og spillere som spilte på tredjelaget for to år siden kan fort ha funnet veien inn i startoppstillingen til førstelaget. For å sette alle spillerne i utvikling etterstreber vi å følge Flytsonemodellen. Dette er en psykologisk modell som beskriver hvordan motivasjon og utvikling påvirkes av forholdet mellom de utfordringene man opplever og de ferdighetene man besitter. Vi vet at spillerne også motiveres av å være sammen med sine venner. Ferdighetsutvikling som beskrevet i flytsonemodellen og  det sosiale aspektet ved å trene med vennene sine i «klasselag/kompislag» er noe vi forsøker å balansere så godt vi kan og noe vi vekter ulikt i ulike aldre og i ulike treningstilbud.

Flytsonemodellen beskriver at for å kunne trives og utvikle seg må alle oppleve at man får utfordringer som er innenfor sine ferdigheters rekkevidde, altså at man har mulighet til å klare oppgaven hvis man anstrenger seg. Dersom det blir for høy vanskelighetsgrad på oppgavene vil dette oppleves som stress og forringe både motivasjon og utvikling. Tilsvarende vil det oppleves kjedelig dersom oppgavene er for enkle i forhold til ferdighetene man besitter, noe som også kan forringe både motivasjon og utvikling.

Alle mennesker starter helt nederst til venstre i modellen og målet er å få så mange som mulig til å bevege seg gjennom flytsonen, den grønne korridoren, mot øverst til høyre i modellen.

Vel vitende om at spillere utvikler seg i ulik takt og til ulik tid ønsker vi derfor å treffe spillerne der de er nå hva gjelder ferdigheter og motivasjon. Derfor ønsker Bærum SK å gi ulike tilbud til ulike spillere. For eksempel ønsker vi at spillere som har kommet kort i utviklingstrappa skal prøve ut sine ferdigheter med og mot andre spillere som er på tilnærmet samme nivå som seg selv. Ved å lykkes på dette nivået vil man kunne sette kursen oppover og mot høyre i modellen. Tilsvarende må de som ligger lengst frem i utviklingstrappa oppleve utfordringer som er innenfor deres flytsone, altså oppgaver med høyere vanskelighetsgrad enn de andre spillerne. Dette kan gjøres ved å la disse spillerne spille sammen med spillere på sitt nivå og kanskje mot motstandere som krever at man virkelig anstrenger seg for å kunne teste sine ferdigheter til det ytterste – og på denne måten flytte både opplevelsen av sine ferdigheter og opplevelsen av hvilke utfordringer man er klar for neste gang oppover mot høyre i modellen.

Oppsummering
: Dette dokumentet gir ikke et totalt bilde av hvordan vi jobber med å utvikle mennesker i Bærum SK men kanskje kom det frem et klarere bilde av hva vi jobber for å oppnå med Bærum SK.

Bærum SK har ca 650 aktive fotballspillere. Det er en stor utfordring å få til en kommunikasjon, som balanserer med å informere nok og samtidig være kortfattet. Bærum SK sentralt holder tak i hjemmesiden og skal sørge for best mulig kommunikasjon her. Alle medlemmer bør være informert om alt som ligger på hjemmesiden.

Hvordan kommuniserer vi på lagsnivå?

All informasjon med laget skal foregå via Spond. Det er ikke godt nok å informere via facebook, mail, blogg etc. Årsaken er at lagsiden på Spond alltid skal være oppdatert, slik at man vet at man finner siste informasjon her, og ikke minst kan eksterne sjekke hva som skjer.

Video og bilder

Bærum SK vil bruke video og bilder til bruk både som et pedagogisk hjelpemiddel, men også for å skape mer blest og stemning. De som ønsker å reservere seg mot dette kontakter sportssjefen, lagledere og trenere på det aktuelle laget.

GDPR – Personvernerklæring

For oss som idrettsklubb gjelder følgende (utdrag fra veileder fra NIF, vedtatt 20.12.17):

”Norges Idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd kan innhente og bruke slike opplysninger med hjemmel i «medlemsavtalen». Det betyr at når en person blir medlem i idretten har idretten lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger.”

”Dersom personen har oppgitt mobiltelefonnummer/e-postadresse, er dette å anse som et samtykke til at organisasjonsleddet kan kontakte vedkommende per e-post og SMS med bakgrunn i medlemsavtalen. ”

PERSONVERNERKLÆRING

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Bærum Sportsklubb, heretter kalt «Bærum». Bærum er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger som samles inn på nettsidene baerumsk.no, og andre medlemssystemer og betalingssystemer operert av klubben, Vipps og Superinvite, explendo etc.

Informasjon innhentes og håndteres i overensstemmelse med bestemmelsene i GDPR (General Data Protection Regulation), den nye personvernsforordningen i EU som trer i kraft sommeren 2018.

Personopplysninger som samles inn og lagres

Vi lagrer informasjon om

 • Navn
 • Kontaktinfo (som epost, postadresse, telefonnummer)
 • Fødselsdato og kjønn
 • Hvilke medlemskap, treninger, treningsleire, kurs og arrangementer medlemmer har deltatt på
 • Familierelasjoner
 • Faktura- og betalingshistorikk

Hvordan informasjon innhentes?

Vi samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider og i registreringsskjema i andre elektroniske klubbverktøy. Skjemaer kan være innmeldingsskjema, påmeldingsskjema til aktiviteter, innsamling av kontaktinfo på lister, epost osv.

Formålet med informasjonen som innhentes

 • Administrasjon av klubbens medlemmer og aktiviteter
 • Tilby god medlemsservice og info om relevante aktiviteter til rett medlem til rett tid
 • Administrere påmeldinger, betalinger mv
 • Følge opp lisenser, forsikringer mv

Hvem behandler informasjonen?

Tilgang til personopplysninger er tilgangsstyrt. Ansatte og frivillige som har behov for tilgang til data for å kunne utføre sin jobb/verv vil få tilgang etter behov. Tilganger slettes når behovet er opphørt. Personer utenfor klubben vil ikke gis tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er representanter for systemeiere som nevnt i punktet under, for å ivareta support mv.

Av tredjeparter deles informasjon kun med overordnede ledd i idretten som NIF, NFF, NBF og i forbindelse med forsikringssaker knyttet til idrettens skadeforsikringer. Ingen andre tredjeparter får tilgang til personopplysninger.

Hvor lagres informasjonen?

 • Innhentet informasjon lagres i vårt medlemssystem levert av NIF (Norges Idrettsforbund), kalt Klubbadmin.
 • Eposter lagres i vårt kommunikasjons-system som brukes til medlemskommunikasjon.
 • Fakturerings- og betalingshistorikk lagres i vårt betalingssystem.
 • Kontaktinfo for fotballspillere, trenere og lagledere legges inn i NFF sitt medlemssystem FIKS.
 • Kontaktinfo for medlemmer legges inn i NIF sitt system medlemsnett.net
 • Kontakt- og medlemsinfo lagres lokalt i passord- og tilgangsbaserte arkiver i klubbens datalager. Det gis kun tilgang for enkeltpersoner i klubben etter en behovsbasert vurdering.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående, kommersielle tredjeparter. Heller ikke klubbens sponsorer gis tilgang til medlemmers kontaktinfo. For deling av informasjon innenfor idrettens medlemssystemer, se ovenfor.

Rettigheter

Som medlem og bruker av IT-systemene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Inger Breifossmo: inger@baerumsk.no

PLAN FOR ANLEGGSARBEIDET I BÆRUM SK

Arbeidet med å skaffe Bærum SK tilstrekkelig anleggskapasitet for å kunne drive virksomheten på det nivået vi ønsker og vedlikeholde og videreutvikle den kapasitet vi har, er på lang sikt kanskje noe av det aller viktigste vi gjør, og noe av det vanskeligste.

Bærum SK har p.t. følgende anleggssaker:

 • KUNSTGRESSBANE 11er – Planlagt nytt i 2022 (nåværende gress ble lagt i 2012).
 • KUNSTGRESSBANE 7er – NY i 2018
 • FLOMLYS: NYTT i 2018
 • KALVØYA GRESSBANER; Klippes hver mandag av kommunen og krittes av Bærum SK.
 • HALL – DRIFTES AV BÆRUM SK
 • FORDELING AV TRENINGSTIDER (Bobla, 11er,7er, BIP-hallen og Sandvika VGS: Dette gjøres av administrativ leder i klubben.
 • KLUBBHUS – DRIFT
 • NYTT ANLEGG/NY PLASS: Per dags dato har ikke kommunen en fullverdig løsning for oss hvis de skulle bestemme seg for å flytte Bærum SK. Det betyr at vi blir værende på Kadettangen lenge fremover.

Rekruttering av spillere

Kontakt med Barneskoler og barnehager. Barn inviteres til Barnehage Fotball jan-mai det året barn fyller seks år. I denne perioden foregår det rekruttering av foreldretrenere, lagledere etc. rundt årskullet. Barnehage Fotball avsluttes med felles 3v3 Kalvøya Cup. Fra 6-12 år er det åpent for alle å starte i Bærum SK. Klubben markedsfør sitt Fotball Akademi til barneskoler i kommunen. Ved 13 års alder inviterer klubben til åpent prøvespill og vid 13 år og oppover rekrutterer klubben for å heve lagenes nivå. 

Rekruttering av trenere

Via trenerdatabasen.no , NIH, Lærerhøyskolen, kontaktnett. Fokus på personlighet.

Rekruttering av foreldre

Bærum SK har ikke så mange årsverk som mange andre klubber, de vi har er der for å heve den sportslige kompetansen og at de mest elementære lederoppgavene blir gjort. Det er imidlertid ikke slik at foreldrene ikke har en plass i klubben. Tvert i mot. Vi tror at en positiv, sterk og engasjert foreldregruppe er den største enkeltstående faktoren for å bygge opp gode årskull (altså både i kvalitet og kvantitet). Det er derfor helt avgjørende at man bygger opp gode grupper fra fem/seks år.

Oppstartsansvarlig, årskullsansvarlige i barnefotball, jentefotballsjef og sportssjef kommuniserer med styret og valgkomiteen om foreldre som passer til å ha verv i klubben.

Rekruttering av dommere

Spillere i klubben som er 14-16 år er klubbdommere, altså de dømmer kamper i barnefotballen. De går gjennom et kveldskurs og dømmer på Kalvøya Cup i mai og juni, så de får prøve seg. Når de er 16 år kan de melde seg på rekrutteringsdommerkurs, som gjør at de kan dømme elleverkamper.

Dommeransvarlig i Bærum SK er Erik Herstadhagen

Ansettelsesprosess med nye trenere

Bærum skal være synlig der de mest ivrige fotballtrenerne befinner seg. NIH og store trenersamlinger er således viktige arenaer. Vite hvordan trenere i andre klubber har det.

Trenerrekruttering (Sportslig Utvalg)

 1. Annonsering skjer via NIH, Trenerforeningen, OFK, finn.no samt kontaktnett.
 2. Referansesjekk, intervju og praksis med et egnet lag med sportssjef og/eller utviklingssjef. Fokus på personlighet, energi og væremåte mer enn fotballfaglig kompetanse. Verdiene må være sammenfallende med Bærum SK sine verdier samt dyp forståelse for sportsplan.
 3. Avtale om arbeidsmengde, ansvarsoppgaver og lønn.
 4. Optimalt sett ettårskontrakter fra 1.11 til 30.11 med lønn i elleve måneder (ikke juli). Evaluering og evt fornying senest september

Implementering av treneren i klubben etter ansettelse

Sportslig Utvalg og Adm. leder

 • Kontrakt
 • Informere om støtteapparatet til laget og rollefordeling
 • Detaljert årsplan for kullet/laget
 • Detaljert innføring i sportsplan g konsekvenser for treningsinnhold.
 • Treneroppfølging
 • Kommunikasjon om hospitering
 • Sørger for info legges på hjemmesiden under «trenere» og at lagsiden blir oppdatert.
 • Sørger for at trener får brukernavn og passord til hjemmesiden samt opplæring i verktøyet. I tillegg få innføring og opplæring i facebook gruppe til laget og hvordan dette gjøres.
 • Sørge for tett kommunikasjon med de nærmeste trenerne rundt den nye treneren.
 • Dele ut treningstøy
 • Gi ut nøkler til ballbod, ballskap og evt kontor og garderobe
 • Informere om evt dele ut lagsutstyr inkl medisinutstyr.

Nyansatt trener

 • Signere kontrakt
 • Levere kontonummer til Bærum SK sin administrative leder og politiattest, sjekke at skattekort er ok.
 • Bruke mye tid på å forberede seg for å komme inn i sportsplan og andre dokumenter
 • Skaffe seg god relasjon til sentrale foreldre
 • Delta aktivt i trenerforum
 • Forstå regler om spillerrekruttering.

Sportslige retningslinjer

Treneren

Bærum SK ønsker å ha et kompetent trenerteam i klubben som fordeler klubbens sportslige oppgaver seg imellom.

Treneren skal ha et stort engasjement for spillerutvikling og en indre motivasjon til selv å bli bedre. Den setter av tid til å jobbe med videoanalyse, spillersamtaler, oppmøtelister, sosiale aktiviteter m.m. mellom øktene og gjennomfører treningsøkter og kamper med stort utviklingsfokus og engasjement.

Treneren ønsker å ha flere stillinger i Bærum SK og blir en klubbtrener mer enn en lagstrener. Dersom treneren holder et passende sportslig nivå, er det ønskelig at trenere, som spiller, inngår i klubbens senioravdeling.

Ved å ha et kompetent trenerteam bestående av få personer vil samarbeid og klubbfølelse styrkes, samtidig som hver trener får mulighet til å bruke mye tid og tjene gode penger på trenergjerningen sin.

Trenerutvikling

Ansatte trenere i ungdomsfotballen  skal få en tydelig oppfølging fra sportslig ledelse og klubbens trenerveileder for å jobbe med læringskurven sin. Det vil bli avholdt trenerforum gjennom hele vinterhalvåret, samt sporadiske samlinger i sommerhalvåret.

Foreldretrenere i barnefotballen skal årlig få tilbud om kursing i trenings- og kampgjennomføring. Samt oppfølging av klubbens trenerveileder.

Differensiering og hospitering

Bærum SK skal ivareta det sosiale aspektet med å spille fotball, men det skal samtidig være mulig å bli god i Bærum Sportsklubb – I tråd med klubbens målsetting.

Bærum SK sine mål er at alle skal utvikle seg som mennesker og fotballspillere, i et miljø hvor de trives og opplever et godt fotballtilbud, tilpasset den enkeltes motivasjon og nivå skal treningene differensieres slik at spillere blir utfordret av andre som er på et tilnærmet likt ferdighetsnivå. Dette må skje både innad i lagsøktene, men også ved hjelp av hospitering opp på andre treningsgrupper.

Differensiering betyr at vi i oppfølgingen av våre spillere er opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens ambisjon, motivasjon og ferdigheter.

For at barna skal oppleve mest mulig mestring og glede i fotball er det viktig at de spiller med og mot spillere som er på tilnærmet likt ferdighetsnivå som seg selv. Dersom man spiller på et ferdighetsnivå som er lavere enn sitt eget vil man kjede seg og dersom man spiller på et ferdighetsnivå som er for høyt vil man bli stresset og frustrert av å ikke oppleve å lykkes. Dette illustreres av flytsonemodellen som man kan lese mer om her (link).

Differensiering på mengde

Enkelte spillere ønsker å trene ti ganger i uken, mens andre ønsker å trene bare en gang i uken. Bærum SK ønsker i størst mulig grad å gi disse to forskjellige spillerne tilbud tilpasset sin motivasjon og sitt nivå. Det vil si at vi ønsker å gi et tilbud til de som vil trene mer enn sitt eget lag gjennom hospitering til andre treningsgrupper.

Differensiering i økta

Innad i en treningsgruppe vil både ferdighetsnivå, ambisjonsnivå og konsentrasjonsnivå kunne sprike. Bærum SK ønsker at spillere med tilnærmet likt konsentrasjonsnivå, motivasjonsnivå og ferdighetsnivå blir satt til å spille med og mot hverandre på trening. Dette innebærer at alle spillerne på laget/kullet trener sammen, men at man i øvelser og spill skal dele inn i grupper og differensierer etter de nevnte kriteriene.

Hospitering

Med hospitering mener vi at spillere, i tillegg til å trene med sin egen treningsgruppe, trener med andre treningsgrupper på et høyere eller lavere ferdighetsnivå. Spillere som har høy læringsvilje og ønsker å prioritere tid til mye fotballtrening og er modne for nye utfordringer, får tilbud om hospitering til treningsgrupper på et høyere ferdighetsnivå/fysisk nivå. Spillere som ligger langt over sin egen årsklasse vil vurderes flyttet opp til en eldre aldersgruppe eller fra jentelag til guttelag.

Treningsgrupper – Satsing og bredde

På årganger hvor man har tilstrekkelig mange spillere skal man opprette to eller flere treningsgrupper fra og med november det året spillerne fyller 13 år. Disse treningsgruppene differensieres etter treningsiver, treningsmentalitet og nåværende ferdighetsnivå. I plasseringen av spillere til ulike (dynamiske) grupper er det opp til årgangsansvarlig og sportsjef til å bruke disse tre kriteriene i en helhet.

I satsingsgruppa er det spillere som møter opp til hver trening, gir beskjed hvis de ikke kommer (med en gyldig grunn – ikke f. eks lekser som ikke er planlagt, bursdager etc.) og gjennomfører treningen med høyt læringsfokus. I store kull vil det kunne være to satsningslag i samme årsklasse, men differensiert på ferdighet. I breddegruppa er det spillere som har det sosiale aspektet som sin viktigste grunn til å spille fotball, man kan ha ”mindre gyldige forfallsårsaker”, treningene er like seriøse, men det er forståelse for at spillerne ikke er like læringsfokuserte.

Ekstratreningstilbud

I barnefotballen vil det være mulig å melde seg på Bærums akademiet for de som ønsker å trene mer enn lagtreningene.

I ungdomsfotballen vil hospitering fungere som ekstratrening for de som trenger mer trening enn hva lagstreningene kan tilby.

Det vil også avholdes fotballskoler for både barn og ungdom i løpet av året.

BÆRUM SK ARRANGEMENT: Se aktivitets kalender

Rekruttering og Organisering barnefotball (6-12 år)

Rekruttering av spillere 6-12 år; 

 • Kontakt med Barneskoler og barnehager. Barn inviteres til Barnehage Fotball jan-mai det året fyller seks år. I denne perioden foregår det rekruttering av foreldretrenere, lagledere etc. rundt årskullet. Barnehage Fotball avsluttes med felles 3v3 Kalvøya Cup. Fra 6-12 år er det åpent for alle å starte i Bærum SK. Klubben markedsfør sitt Fotball Akademi til barneskoler i kommunen.  

Barnefotballplan (6-12 år) 

 • Denne barnefotballplanen inneholder (a) Tiltak mot barnehager og de helt unge; (b) Tiltak for rekruttering og lagdannelse ifm skolestart; (c) «markedsføring» og informasjon til «nye» foreldre; (d) foreldreengasjement og (e) gjennomføring av treninger og kamper i barnefotballperiodens ulike faser 
 • A) Tiltak mot barnehager og de helt unge 
 • Vi skal være synlige ovenfor barnehagene i klubbens nedslagsfelt. Ulike tiltak mot barnehagene: I januar/februar hvert år skall det sendes e-post til barnehagene i området rundt i Bærum (eventuelt besøk i barnehagene). Her inviteres barnehagene til å bruke kunstgresset vårt på dagtid, ved avtalt besøk vil det bli låst ut baller og utstyr som barnehagene kan bruke. 
 • Barnehagefotballdag: Inviterer 5- og 6-åringer til introduksjon til fotball på Sandvika Stadion; Barnehage Fotball. Alle barn som er nysgjerrige på fotball er velkommen til trening på Sandvika Stadion. Får med flyer hjem med informasjon om fotballskoler og Fotball Akademi. 
 1. B) Tiltak for rekruttering og lagdannelse ifm skolestart:
 • Bærum SK ønsker å bruke foreldre, eldre elever ved skolene og allerede etablerte Bærum medlemmer i 1. klasse. 
 • Invitere ivrige foreldre til foreldremøte i juni før de starter på skolen, bruke tid til å informere om hva, hvordan og hvorfor vi gjør som vi gjør i Bærum SK. Følge dette opp før skolestart og på denne måten skape foreldrerepresentanter. 
 • Forsøke å få innpass på det første foreldremøtet i 1. klasse, informere kort om Bærum SK og gi ut flyer. 
 • Bruke fadderordningen på skolen, få elevene som er faddere for 1. klassingene til å rekruttere til Bærum. 
 • Oppfordre Bærum spillere til å bruke Bærum tøy første uken på skolen.  
 • Spillere som ikke spiller i Bærum fra før får oppfordres til å prøve fotball på våres akademi, «hele klassen skal med» 
 • Ha en rekrutteringskonkurranse? Hvilken klasse har flest spillere med? 
 1. C) Markedsføring og informasjon til «nye» foreldre
 • Alle får et «Velkommen til Bærum SK» dokument som sier litt om hvorfor en skal velge Bærum SK, hva som skjer i Bærum SK. 
 • Invitere foreldre i førsteklassen til informasjonsmøte i starten av skoleåret(ha et innlegg på skolens foreldremøte?). 
 • Få etablerte Bærum SK folk til å fortelle om hvordan livet er i Bærum SK. 
 1. D) Foreldreengasjement
 • Fortelle om viktigheten av foreldreengasjement, at vi vil ha flest mulig foreldre inn i klubben. 
 • Bruker aktivt årganger som har godt foreldreengasjement i møter med nye foreldregrupper. 
 • Engasjere foreldrene så tidlig som mulig inn i årskullet, dele inn i grupper så tidlig som mulig for å få foreldre til å engasjere seg. 
 1. E) Gjennomføring av treninger og kamper i barnefotballperiodens ulike faser.
 • SE SPORTSPLAN 

Rekruttering og Organisering ungdomsfotball (13-19 år)

Rekruttering 13-19 år; Ved 13 års alder inviterer klubben til åpent prøvespill og vid 13 år og oppover rekrutterer klubben for å heve lagenes nivå.  

Ungdomsfotball er aldersgruppen fra 13 til 19 år. I tillegg til klubbens overordnede mål har vi følgende mål med ungdomsfotballen:

– Ha to veldrevne lag på hvert ungdomsfotballkull på guttesiden

– Ha ett til to veldrevne lag på hvert ungdomsfotballkull på jentesiden

– Ha førstelag i hvert kull i førstedivisjon (hvis mulig).

 • Flest mulig, lengst mulig, best mulig
 • Trygghet og utfordring + mestring = trivsel og mestring

Det er særlig i ungdomsfotballen man opplever stort frafall. En av de viktigste målsetningene for NFF, og selvsagt også for Bærum SK, er å bevare flest mulig lengst mulig, men også gi spillerne muligheter til å bli best mulig. Det ligger en innebygd motstrid i denne målsetningen, ettersom en optimal sportslig utvikling krever en grad av intensivering og differensiering i treningsarbeidet som – dersom det ikke etableres mottiltak – kan medføre økt frafall.

Vi må gi et tilbud som gjør at de beste kan utvikle seg optimalt i Bærum SK hvilket innebærer en betydelig grad av differensiering i form av treningsgrupper med høy intensitet og kvalitet i treningsarbeidet. Det er derfor et overordnet mål for Bærum SK at tilbudet til de nest beste, i form av «riktige» trenere, trenings-, kamp- og sosialtilbud, skal være så godt at de neste beste føler seg minst like godt hjemme i klubben som «gruppe 1».

Årskullsansvar

En klubbtrener som har stilling/verv i klubben har ansvar for hvert enkelt årskull (årskullsansvarlig). I dette ligger oppfølging av trenere og generell oppfølging av gruppeinndelinger, årsplan og trivsel på kullet. I tillegg til den faglige oppfølging skal Årskullsansvarlig ha et særlig blikk på situasjonen for de nest beste, og da særlig de spillerne i denne gruppen som viser stor treningsvilje og glede i fotballen.

Rekruttering av trenere

Bærum SK etterstreber å ha kontinuitet på trenersiden i ungdomsfotballen. Dvs at vi skal ansette en riktig trener for tolvåringene som kan følge dem gjennom hele eller store deler av ungdomsfotballen. Bærum SK ønsker at akademitreneren til kullet går inn som lagstrener den våren spillerne fyller tolv år. Utover de ordinære kravene til trenere stilles det ekstra krav til at førstelagstrenerne skal kunne skape resultateffektive lag parallelt med et godt spillerutviklingsmiljø. Annetlagstrenerne må ha en annen spisskompetanse, og sørge både for motivasjon for de beste i sin gruppe og for glede med fotballen for de som ikke legger ned riktig så mye arbeid som de som vil bli best.

Inndelinger i grupper

På årganger hvor det er mer enn 30 spillere skal man ansette to trenere fra høsten spillerne fyller tolv år. Begge trenerne har et generelt ansvar for hele årskullet, men de har et spesielt ansvar for spillerne i hver sin ende av utviklingstrappa. Disse grupperingene skal være dynamiske slik at spillere kan bevege seg fritt mellom den gruppen som har kommet lengst i sin utvikling og den gruppen som har kommet kortest etter hvert som spillerne utvikler seg i rykk og napp. Det vil likevel være noe kontinuitet siden enkelte spillere er mer ivrige enn andre og vil derfor naturlig ha mer tilhørighet til den ene eller andre gruppen. Gruppene vil være åpnere for spillerflyt i tolv og trettenårsalderen, mens man i fjortenårsalderen vil oppleve noe mer stabile grupper, men med klart kommuniserte muligheter for å kvalifisere seg fra en gruppe til en annen. Vi vet at mange av Norges beste fotballspillere i ungdomsfotballen var å finne på sine årskulls andrelag. Derfor prioriterer vi god oppfølging også av spillerne utenfor førstelaget.

Aktivitet

Det skal være tilnærmet like stor aktivitet på alle gruppene forutsatt at dette er et ønske fra spillere og foreldre. Førstelaget skal fra og med tretten års alder reise på eliteturneringer for å skaffe seg referanser på hvor gode andre spillere på sitt årskull kan være. På generell basis ønsker vi å delta på turneringer som passer for hele kullet hvor det er nivå delt påmelding, eksempelvis Norway Cup, Gothia Cup eller Dana Cup. Aktivitetsnivået burde ligge på en turnering vinterstid, en på våren og en på høsten som et minimum på alle lag. Der spillere og foreldre er mottakelige for et høyere aktivitetsnivå ønsker vi å melde oss på flere turneringer. Hver vinter skal det utarbeides en sosial kalender som tar sikte på å samle spillerne på hele kullet til sosiale aktiviteter ca en gang i måneden gjennom den kommende sesongen.

Treningsmengde

Det er ønskelig at spillerne på førstelaget melder seg på 3-4 treninger per uke men også spillere på nederste ferdighetsnivå skal ha muligheten til å melde seg på her. Dette løses ved at de ulike treningsgruppene trener relativt separert fra hverandre i to treninger i uken, men hvor de utenfor førstelaget som ønsker å trene mer enn to ganger per uke trener med førstelaget de resterende treningene i uken. Der dette er logistikkmessig utfordrende vil klubben gjøre et forsøk på å tilby treninger sammen med andre årskull.

Hospitering

For å bygge en god treningskultur på hvert årskull ønsker vi primært å holde spillerne på sitt eget årskull så mye som mulig i ungdomsfotballen. Der det er enkeltspillere som ligger langt foran de andre på sitt årskull vil hospitering være nødvendig. Permanent oppflytting kan være utfordrende med tanke på at spillere utvikler seg i rykk og napp, noe som kan føre til at de som blir flyttet opp må flyttes ned igjen, noe som vil kunne påvirke selvbilde og motivasjon i negativ retning. Derfor skal oppflytting kun benyttes for ekstrem talenter som skiller seg veldig ut på sitt årskull.

Samarbeid med ungdomsskoler

Bærum SK samarbeider formelt med Dønski Videregående Skole og NTG Bærum.

Organisering seniorfotball

Bærum SK har et seriøst tilbud til spillere også etter aldersbestemt fotball. Dette tilbudet fordeler seg på to lag på herresiden og ett lag på kvinnesiden (nr.2-laget på kvinnesiden vil normalt være et J-19 eller J-16-lag). En av målsettingene er å ha en senioravdeling vi kan bruke til å utvikle unge spillere i slik at det ikke er avgjørende for spillernes utvikling å reise til tippeliga klubb i tonåra. Forøvrig har seniorlaget viktige funksjoner for å ha en arena for de som er gode fotballspillere, men ikke søker en karriere som fotballspiller og som forbilder for de yngre. I tillegg til klubbens øvrige målsetting har klubben disse målene for seniorfotballen:

 • Ha et herrer A-lag i 2.div
 • Ha et herrer B-lag i 3.div.
 • Ha et herrer C-lag i 8.div (oppstart i 9.e div 2019)
 • Ha et kvinner A-lag i 2.div, muligens senere 1.div (avhengig av ressurskrav).
 • G19 Elite; Interkrets A
 • G18 Elite:  G19 1.div
 • G16 Interkrets

Årskullsansvar

I likhet med andre lag i klubben skal sportslig utvalg ha et overordnet ansvar for senioravdelingen. I dette ligger oppfølging av trenere, årsplan og trivsel i senioravdelingen.

Støtteapparat

I likhet med andre lag i klubben skal seniorlagene ha et støtteapparat som minimum består av et tilstrekkelig antall.

Rekruttering av trenere

Seniorlagene skal drives etter de samme prinsippene som ungdomslagene. Det vi si at trenere i senioravdelingen skal bære de samme verdiene og klubbtankegangen som resten av klubben.

Laginndeling

På kvinnesiden skal vi ha ett lag – A-lag Kvinner. Dette laget er åpent for de som ønsker å være med og som passer inn i spillergruppen for øvrig. På herresiden skal vi ha to lag. For å være en del av A-lagstroppen må man ha et passende sportslig nivå, riktig personlighet, samt stille opp for laget gjennom hele sesongen.

Aktivitet

Utover treningstilbudet skal lagene ha en sosial kalender med mål om å møtes minst annenhver måned utenfor fotball aktivitet.

Hospitering

A-laget skal vær en naturlig hospiterings arena for ivrige ungdoms fotballspillerne som passer til de utfordringene treninger med A-laget kan bidra til gjennom økt fysikk og tempo i spillet. Det skal likevel ikke bli så mange hospitanter at dette ødelegger for kulturen og prestasjons effektiviteten til A-laget, noe som må være en skjønnsmessig vurdering av Sportslig Ledelse i samråd med A-lagstrener.

Seniorlaget for kvinner vil ha en rolle som vil variere avhengig av hvilket nivå det befinner seg på til enhver tid, men etter hvert er meningen at modellene skal bli mest mulig like for kvinner og herrer.

Finansiering

Seniorlag vil til enhver tid koste mer penger å drive enn treningsavgiftene kan forsvare. Delvis må seniorlagene ses som en aktivitet i barne- og ungdomsfotballens interesse, hvilke kan forsvare noen av de ekstra utgiftene, men ikke alle. Det forutsettes derfor at seniorlagene hvert år skaffer en ekstern separat tilleggsfinansiering til å dekke lønninger til trenere.

Keepere

Bærum SK skall tilby keepertrening til keepere ned til 10 årsalderen. Kontinuiteten på keepertrenersiden har vært svak, og dette er et problem hele keeper-Norge sliter med. Bærum SK streber uansett etter å heve seg.

For mer info om hvordan vi jobber med keeperne, se sportsplanen.

Dommerutvikling

Dommeransvarlig for Bærum SK er Erik «Massimo» Herstadhagen.

Bærum SK på tur

I barnefotballen er alle aktivitetene kun rundt Oslo-området, så da er dette ikke et tema.

I ungdomsfotballen er det derimot høydepunktene til spillerne å dra bort på cup eller treningsleir. Vi ønsker at alle ungdomslag har én eller flere turer i løpet av et år der de reiser bort og overnatter. Det krever både gode forberdelser og disiplin i gjennomføringen. Klubben har lagt følgende retningslinjer for turer der Bærum SK sine lag reiser (13-19år):

Når Bærum lag drar på tur, representerer man klubben. Man skal da opptre i henhold til klubbens regler, inkludert – først og fremst og ikke minst – «Klubbkoden».

I tillegg gjelder følgende:

 1. Enhver tur som innebærer overnatting skal forhåndsgodkjennes av Sportssjefen eller den han bemyndiger («Sportslig Ledelse»).
 2. På tur skal det være en hovedansvarlig voksen, godkjent av Sportslig Ledelse, samt et antall voksne tilpasset gruppen. Dette avtales i dialog med Sportslig Ledelse. Er det ikke nok voksne så kan ikke turen avvikles.
 3. Det sportslige innhold på turen skal ledes av lagets trener, eller i hans/hennes fravær av en person godkjent av Sportslig Ledelse. Normalt bør denne personen ikke ha andre arbeidsoppgaver.
 4. Premissene for deltakelse i de sportslige aktivitetene på turen skal være klargjort for spillere og foreldre før avreise. Med unntak av helt spesielle tilfelle (elite-turneringer som NM o.l., hvor resultatet har en betydning) så forutsettes at alle friske og uskadede spillere som deltar på turen får delta i betydelig utstrekning i det sportslige.
 5. På turer med Bærum SK-lag skal det ikke nytes rusmidler i noen form, verken av spillere eller ledere. Foreldre som følger laget uten å ha funksjoner må finne steder borte fra laget hvis man f.eks. ønsker et måltid med vin.
 6. Det skal alltid være minst en voksen sammen med laget, som har ansvar for sikkerhet, inkludert en person som har ansvar for ting som skjer i løpet av natten. Vedkommende skal ha beredskap for å håndtere sykdom/uhell.
 7. Tillatelse for spillere til å bevege seg uten voksne skal vurderes nøye i forhold til sikkerhet. Ingen spillere skal gis tillatelse til å ferdes alene utenfor forlegning.
 8. Reglene om «Trygge spillere» skal følges, herunder hva gjelder omgang mellom og forbud mot deling av rom mellom voksne/spillere, samt unngåelse av situasjoner som kan medføre fare for misforståelser.
 9. Ved regelbrudd kan hovedleder eller trener gi kortvarige sanksjoner på stedet. I alvorlige tilfelle skal Sportslig Ledelse evt. styre kontaktes. Hjemsendelse eller langvarig utelukkelse fra aktiviteter skal bare skje etter konkret godkjennelse fra disse. I så fall skal det også skrives rapport til klubben.
 10. Alle reiser skal ha en plan for reisen, og det skal sendes ut informasjon i god tid. Et eksempel på momenter til informasjonsskriv følger nedenfor.
 11. Ved planlegging av reiser er det viktig at prisen ikke blir høyere enn at alle spillere skal ha mulighet til å delta. Det er å foretrekke at det arrangeres dugnader etc. slik at spillerne selv kan tjene til turen.
 12. De som deltar som ledere på Bærum SK turer skal være der i like stor grad for alle spillerne, og kan ikke ta seg særlig av egne barn.
 13. Trener(e) og leder(e) med «heltidsfunksjoner» på turen skal ha alle reise- og oppholdsutgifter dekket av fellesskapet (fordeles på alle spillere). Hvis flere deler på funksjoner så tilpasses dette (halv dekning, delvis dekning). Med dette forstås billetter, rom og mat inkludert i oppholdet.
 14. Husk lagsutstyr, inkludert drakter, baller og medisinbag!

Modell infoskriv: BÆRUM SK [LAG] – TRENINGSLEIR/CUP [STED] [TIDSROM]

 • Turen nærmer seg, og vi gleder oss.
 • Oppmøte – Avreise – Ankomst; reisemetode
 • Tilbakekomst:
 • Kostnader og betaling
 • Lommepenger, shopping, godteri:
 • Bosted/ Bespisning
 • Idrettslige aktiviteter:
 • Andre aktiviteter:
 • Trygghet og kommunikasjon:
 • De voksne som er hovedansvarlige og deres kontaktdata er:
 • Særlige regler (vg snakk med spillerne om disse):
 • Anbefalt pakkeliste og påkledning ved avreise:

Innledende bemerkninger pakking: Det kan teoretisk sett bli både kaldt og/eller vått. Nok tøy er derfor essensielt å huske.

Betalning av aktiviteter

 • Bærum SK er en klubb som har prioritert å ansette folk med kompetanse for å legge til rette best mulig menneske- og spillerutvikling i Bærum SK sitt nedslagsfelt. Fotball har tradisjonelt vært svært rimelig å drive med, og noen blir overrasket at prisene nå er høyere. De fleste som har vært i klubben i noen år rapporterer om at det de får igjen for pengene er meget verdifullt.
 • Bærum SK har også ulike tilbud på lagstreninger, og da er også prisen differensiert.
 • Bærum SK ønsker ikke at økonomi skal ekskludere deltakelse. Derfor kan man sende mail til adm. leder eller sportslig utvalg for å høre om stipend ved behov.

All informasjon om betaling av Bærum SK aktiviteter ligger på hjemmesiden.

Treningsavgift og medlemsavgift

Denne går til å dekke driften av lagene og klubben. Midlene brukes til treningstider, godtgjørelse til trenere, utstyr, dommerutgifter, påmelding til serie, bidrag til cup’er (se seperat info om hva klubben dekker av cuper), keeper trening, oppvarmet kunstgress, drift av klubbhus, drift av baner på Kalvøya, drift av Sandvika Stadion, trenerveileder, spillerutvikler. Videre brukes midlene til å organisere dugnader som igjen generer penger, sportslig utvikling og gleder for klubben. Treningsavgiften varierer med lagene, avhengig av aktivitets- og satsingsnivå. I tillegg kommer medlemsavgiften på 400 kr for aktiv og 250 kr for passiv medlem. http://baerumsk.no/klubben/praktisk-klubbdrift/treningsavgifter/

Dugnader

Foreldre må påregne omtrent fire dugnader per sesong. Dugnad kan bestå av alt fra å stå i kiosken på A-lagets kamper på Sandvika Stadion, dekke oppgaver på klubbens egne turneringer etc.

Bærum SK Akademi – Coerver Etter Skoletid

For barn mellom 7 og 12 år arrangerer klubben i samarbeid med Coerver Coaching ekstra treningstilbudet «Coerver Etter Skoletid». Informasjon om akademiet og prisene som gjelder her finnes på baerumsk.no for å komme til påmelding og betaling.

Fotballskoler

Bærum SK arrangerer fotballskoler for barnefotballen (7-12 år) hvert år i uke 26,33 og 40 og for ungdomsfotballen. Informasjon om Bærum SK Fotballskole og prisene kommer på hjemmesiden.

Ta kontakt med sportslig ledelse for mer info

Stipendordning

Økonomi skal ikke være en ekskluderende faktor fra å delta Bærum SK. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å sende en søknad til adm.leder og sportslig utvalg om stipend for hele eller deler av treningsavgiften. Det finnes også en god del stipend i Bærum kommune som kan søkes via klubben. Send e-post til adm. leder Inger Breifossmo som behandler dette konfidensielt. Disse støtteordninger skal bidra til at alle barn og unge skal få tilgang til trening – uavhengig av foreldrenes økonomisk evne:

 

 1. Bærum kommune Fritidsstipend: Ta kontakt med klubben for mer informasjon.
 2. Hver enkelt barne-og ungdomsskole har ett beløp som kan benyttes blant annet for betaling for treningsavgift. Tiltaket har som mål at alle barn og unge i Bærum kan delta i aktiviteter som er vanlig for barn og unge i samme alder. Barn/unge og foreldre som ønsker hjelp kan ta kontakt med sin skole ved kontaktlærer, rektor eller helsesøster.
 3. Utstyrsboden: Hos Utstyrsboden kan familier låne sportsutstyr og få gratisbilletter til kino, svømmehall og fotballkamper. Se Bærum kommunes hjemmesider for rettningslinjer: https:/www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Barn-og-unge/Ungdomstjenesten/Utstyrsboden/
 4. Dersom foreldre er brukere av sosialhjelp hos NAV, kan NAV kontaktes for å avklare søknad om å få dekket kostnader til treningsavgifter for fotball, håndball og liknende for barn og unge.
 5. Det er også mulig å søke idrettslaget om fritak for treningsavgift. Ta kontakt med din lagleder eventuelt klubbkontoret ved daglig leder på e-post.

Forsikring

Alle fotballspillere i Bærum SK er forsikret under NFFs «Grunnforsikring». Hvilke ytelser denne gir i de enkelte behandlings situasjoner fremgår av:

http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2015/Ytelser1/

Alle spillere kan selv tegne «Tilleggsforsikring» dersom de ønsker dette. Prisene fremgår av http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2015/Priser/ og dekningen for slike fremgår av høyre kolonne på undersiden for Ytelser.

Det er viktig å huske kravene til riktig fremgangsmåte for å beholde forsikringsdekningen. Alle viktigst er å kontakte Idrettens Skadetelefon – 02033 – straks en skade inntreffer. Der får man henvisning på hvor man skal henvende seg for å få behandling dekket av forsikringen.

Skadebehandling, søvn og kosthold

Samarbeid med Vest Helse – se vedlegg

Plan for god økonomistyring

Bærum SK sin plan for god økonomistyring

God økonomistyring er et kontinuerlig arbeid som skal sikre at de ansatte har et godt grunnlag for å optimalisere tilbudet til våre spillere og medlemmer. Bærum SK skal ha løpende og langsiktig kontroll på både inntekter og kostnader for å sikre sunn økonomi over tid, og skal til enhver tid ha en «buffer» for å kunne møte en uforutsett utvikling. «Bufferen» bør minst være på et kvartals utgifter.

Bærum SK sin økonomistyring er en prosess som består av følgende faser.

 1. Planlegging av aktiviteter og budsjett
 2. Gjennomføring og oppfølgning
 3. Evaluering av tiltak for å sikre god økonomistyring
 1. A) Planlegging av aktiviteter og budsjett:

På bakgrunn av erfaring og evalueringen av forrige sesong skal neste år planlegges. Planlagte inntekt- og kostnadsdrivende aktiviteter skal gjenspeiles i budsjettet. Budsjettet godkjennes på styremøte i fotballavdelingen i desember hvert år. Inntektene kan i hovedsak deles i treningsavgifter, cup- og leirinntekter, støtte, og offentlige midler og sponsorinntekter. Alle planlagte inntekter skal være realistiske. Treningsavgiftene er hovedinntektskilden til Bærum SK og skal baseres på forventet antall betalende spillere på årets planlagte aktiviteter. Sponsorinntektene baseres på styrets plan for året. Offentlig støtte beregnes ut fra fjorårets tall og kjente vedtak.

Kostnadene deles inn i lønn, aktivitetskostnader og administrative kostnader. Alle kostnader skal budsjetteres og følges tett opp igjennom året, ved månedlig resultat- og likviditetsrapportering, da det ikke er spillerom for store avvik.

Lønnsbudsjettet er klubbens største utgift og god planlegging av ansettelser er avgjørende for å unngå overskridelser.

Aktivitetskostnadene er som regel knyttet opp i mot aktiviteter og derigjennom treningsavgifter. Påmeldingsavgifter til serie/cup, dommerutgifter, treningsutstyr og drakter er noen av hovedpostene. God kontroll og vedlikehold av utstyr av klubbens materialforvalter er avgjørende for å holde kostnadene nede.

Administrasjonskostnadene skal ikke variere mye fra år til år. Budsjettet skal også periodiseres for å sikre at klubben er likvid og i stand til å gjennomføre planlagte aktiviteter. Både inntekts- og kostnadsbudsjettet skal periodiseres pr måned.

 1. B) Gjennomføring og oppfølgning

Når budsjettet er godkjent av Hovedstyret kan Bærum SK ansatte iverksette de godkjente planene og sikre at klubbens drift blir ivaretatt. Regnskap og budsjett skal være verktøy for å hjelpe klubbens ledelse og styret å ha kontroll på at det som er planlagt også gir klubben den inntekt eller kostnad som er forventet.

Hver måned, så snart det foreligger (innen den 15. påfølgende måned), skal regnskap og budsjett både akkumulert og siste måned sendes til styrets representanter og de som er ansvarlig for den daglige driften av Bærum SK. Regnskapet skal kommenteres mot budsjett av styrets regnskapsansvarlige og eventuelle avvik skal forklares av de i Bærum SK som er ansvarlige klubbens drift.

 1. C) Evaluering av tiltak for å sikre god økonomistyring:

Både underveis og etter driftsåret skal klubbens ledelse og styret evaluere klubbens økonomiske situasjon og foreta nødvendige justeringer ved behov. Ved negative avvik som er av en signifikant størrelse er klubbens ledelse og styret pålagt å foreta korrigering av driften for å sikre god økonomisk styring.

 1. D) Regnskapsavleggelse og revisjon

Regnskap og budsjett føres etter idrettens kontoplan, med konti og rutiner vedtatt av styret i Bærum SK. Regnskapet for foregående år skal foreligge i februar hvert år, og i endelig form innen utløpet av mars. Regnskapet revideres av klubbens revisor, og vedtas endelig på klubbens Årsmøte i mai/juni.

Økonomistyring på årganger

 1. Følgende prinsipper er styrende for økonomiene i de enkelte årganger og lag – i tråd med NIFs/NFFs Lover og Reglement:
 2. All økonomisk aktivitet som foregår «med drakten på», d.v.s. der hvor Bærum SK lagenhet/årgang/klubb er utgangspunktet for aktiviteten, det være seg av sosial eller sportslig art, skal regnskapsføres av klubben (etter de rutiner som følger nedenfor).
 3. Alle bilag, samt oversikt over inn- og utbetalinger skal innhentes fra de enkelte lagenhetens økonomiansvarlige og samles av Årgangens økonomiansvarlige. Disse skal leveres samlet for hver årgang til kontoret v/administrativ leder, ved utløpet av h.h.v. vinter- (31.3), vår- (20.6) og høst- (15.10) sesongene. Send også inn årsoppgave per 31.desember i løpet av januar.
 4. Alle bilag føres deretter på h.h.v. inntekts- og utgiftssidene i avdelingens (og deretter hovedklubbens konsoliderte) regnskap. Det opprettes lagkonto i den bank klubben benytter seg av – HANDELSBANKEN. Ta kontakt med inger@baerumsk.no
 5. Det er viktig at de enkelte lag- årgangs- og klubbledere forstår at disse rutinene – i tillegg til å representere plikter – også danner grunnlag for såkalt «momskompensasjon» og dermed betydelige inntekter for klubben.

Mal for foreldremøter

Invitasjon over hjemmeside + i mail til alle i årgangen med understrekning på trening fra Årgangsleders side. Det formidles at deltakelse på dette hovedforeldremøtet (en gang pr. år) anses som en forutsetning for deltakelse (dog uten sanksjoner ved fravær, kun moralsk ansvar).

 1. Møteåpning ved Sportssjef, Fotballkoordinator eller Årgangsansvarlig.

Viktig at møtelokalet fremstår velorganisert, at alle som representerer klubben er korrekt antrukket og at all informasjon foreligger i en presentasjon som kjøres på skjerm og legges ut på årgangens hjemmeside etterpå.

 1. Presentasjon av de som er ansvarlige for den aktuelle årgang, fra topp til bunn (Styre – Sportssjef – Årgangsansvarlig – Trener) og forklaring av den enkeltes roller.

Viktig at foreldrene lærer de ansvarlige å kjenne, og vet hva den enkeltes rolle er i forhold til deres barns aktivitet, for å effektivisere og bedre kommunikasjon gjennom året.

 1. Gjennomgang av Bærum SK MÅL og VERDIER. Alle skall trives og oppleve et godt fotballtilbud, tilpasset motivasjon og nivå utifra Bærums Verdier; Begeistret Ærlig Raus Utviklende Målbevisst. Inkluder eksempler på hvordan disse etterstrebes i hverdagen. På samme måte som dette gjøres i trenerforum og andre sammenhenger er det viktig at også foreldrene får et innblikk i at mål og verdier er reelle i klubbens daglige arbeid. Det bør settes av tid til samtale rundt disse.

4. Forklaring av Klubbhåndboken og Sportsplanen og hvor man kan finne de enkelte emner dekket. Vise eksempler på skjerm.Hensikten er ikke å foreta en total gjennomgang, men å lære foreldrene arkitekturen i Klubbhåndbok og Sportsplan på nett, og vise ved eksempler hvordan man finner det man ønsker.

 1. Kort gjennomgang av foreldre og tilskuervettregler
 1. «Fair Play», Kampvertkonseptet og forventet opptreden av spillere og voksne. Fair Play er et satsingsområde, både for NFF, Krets og klubb. Atferden i ungdomsklassene i bl a Oslo har vært gjenstand for bekymring og særlige tiltak i mange år, uten at det kan sies at man har fått den grad av fremgang man ønsker. Atferden må endres ved terping fra ung alder, og ved at foreldrene også forstår hvor viktig det er. Bruk eksempler og forklar hvorfor rutinene før/etter kamp skal følges hver gang.
 1. Årsplan
 1. Organisering av det ikke sportsfaglige i årgangen. Organisering av foreldrene i støtteapparat. Gjennomgang av de ulike funksjoner. Forklaring av plikter og rutiner for økonomi i laget (Bilagsplikt, innlevering til kontoret etc.)

Retningslinjer for prøvespill

Hos Bærum SK gjelder følgende to regler for prøvespill:

 1. Bærum SK tillater ingen prøvespillere å være med på Bærum SK aktiviteter før det foreligger skriftlig tillatelse fra den klubb spilleren er medlem av.
 1. Bærum SK tillater ikke noen egne spillere å prøvespille andre steder uten at det

foreligger skriftlig avtale.

Retningslinjer for håndtering av alvorlige skadesituasjon

Ved enhver alvorlig hendelse, det være seg skader, plutselig sykdom eller upassende hendelser, skal følgende skje:

 1. Sportssjef skal umiddelbart varsles, i hans fravær varsles adm.leder/styreleder/nestleder direkte umiddelbart pr. telefon.
 2. Hvis skaden eller sykdommen er alvorlig, i den forstand at det kan være snakk om mulighet for varige men, eller hendelsen (f.eks. upassende oppførsel) er alvorlig slik at det kan være aktuelt å varsle politi eller arbeidstilsyn, skal Sportssjef alltid varsle både styreleder fotball og administrativ leder hovedklubb umiddelbart. Disse vurderer om leder hovedklubb skal varsles straks.
 3. Ansvarlig trener/leder på feltet skal – straks den akutte situasjonen er avklart – forfatte en kort rapport som gir navn og kontaktdata på skadede/fornærmede og navn på alle som var til stede og observerte noe av interesse. Rapporten skal gi en beskrivelse av hendelsesforløpet, og sendes Sportssjef, administrativ leder og styreleder pr. e-post. Dette gjelder alle tilfelle, også de «mindre alvorlige». Rapporter samles i egen perm på kontoret.
 4. Ved tvil skal relevant offentlig myndighet (ambulanse, politi, arbeidstilsyn) alltid varsles. Usikkerhet om dette avklares med styreleder eller administrativ leder.
 5. Ingen andre enn styreleder eller leder hovedklubb uttaler seg til media.
 6. Kontakt med evt. pårørende etter den umiddelbare varslingen skal koordineres med styreleder.

I tillegg kommer:

Rollebeskrivelser:

Styreleder: Carl-Christian Wishman

Nestleder: Espen Vessang-Nielsen

Styrets medlemer: 

Espen Vesang-Nielsen

 • Turneringsleder Kalvøya Cup
 • Loppemarked ansvarlig

Stian Kleppo

Rikard Wærø

Unni Aagedal

Lars Slemdal

Hedda Louise Djupvik

Kai Vaag

Sportslig Utvalg:

Stian Kleppo; G13-G16 ansvarlig

Christian Skjeldrup; 

Henning Hauger; Sportslig leder Junioravdelingen

Knut Nielsen; Leder for Sportslig Utvalg

Daglig leder: 

 • Personalansvar
 • Budsjett ansvar
 • Økonomi ansvar
 • Klubb utviklingsansvarlig 
 • Trener utvikler/veileder
 • Markedsansvarlig
 • Strategi og planlegging

Adm. leder: Inger Breifossmo

 • Økonomi
 • Regnskap
 • Arrangement
 • Dugnader
 • Utleie
 • Koordinering av drift

Adm. leder A-lag og U19 Elite: Trond Nielsen

 • Lagleder A-lag herrer
 • Oppmann A-lag, 4.div og G19 Elite
 • Påmelding og Org.transport akademi
 • Kunde kommunikasjon Coerver Etter Skoletid

Bredde ansvarlig: Erik Massimo Herstadhagen

 • Dommeransvarlig
 • Sosial ansvarlig
 • Fair Play ansvarlig
 • Speaker på ungdomskamper
 • Redaktør hjemmeside og sosiale medier

A-lags trener: Bård Heggset

 • Sportslig ansvar for A-troppen; 2.div herrer og 4.div herrer.
 • Oppfølging av spillere i A-troppen
 • Oppfølging av lag G19, G18 og G16

Trenerveileder

 • Trenerveileder er registrert i FIKS med definerte ansvarsområder og overordnet ansvar for for oppfølging av trenere. Trenerveilederens rolle er å være trenerens trener, i tillegg til å ha et ansvar for at klubbens verdigrunnlag og sportslige retning gjennomføres på forskjellige årganger og lag.
 • Målsetting er å utvikle, forankre, og veilede trenerne
 • Sparringspartner for treneren samt være retningsgiver på feltet og i praksisen rundt lagene. 
 • Én til én-oppfølgning av trenere på felt, men også evne å se treneren i sitt team og hjelpe treneren med å reflektere rundt dette.  
 • Hjelpe trenerteams med å spille hverandre gode gjennom å synliggjøre hvilke roller og praksis på feltet som de enkelte trenere bør ha. 
 • Sørge for at trenere i klubben har oversiktlige års- og periodeplaner som samsvarer med klubbens spillestils dokument og sportsplan. 
 • Sørge for at det er samsvar mellom klubbens sportsplan og faktisk aktivitet og praksis på feltet.  
 • Medansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres. 
 • Deltager på trenerforum, komme med innspill til trenerforum og medansvarlig for at klubben gjennomfører tilpass med trenerforum ila året.  
 • Ansvarlig for egne trenerforum for mindre grupper av trenere etter behov  
 • Utdanning – skal kartlegge kompetanser og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning. 
 • Bevisstgjøring av trenernes egen praksis og utvikling på kort og lang sikt.  
 • Trenerveileder i Bærum SK er daglig leder Henrik Dahl

Dommeransvarlig

 • Dommeransvarliges hovedoppgave er å være et bindeledd for klubbens dommere og tilby oppfølging av dommere i samarbeid med NFF Oslo.
 • Dommerkoordinator skal videre bidra til å rekruttere flere dommere i klubben og legge til rette for arenaer for erfaringsutveksling og utvikling.
  Dommerkoordinatorens organisatoriske tilknytning er til sportslig utvalg som rapporterer til klubbens styre.
  Arbeidsoppgaver:
 • Utarbeide en årlig handlingsplan for klubbens dommergruppe, herunder planlegge 2 dommerforum per år. 
 • Ansvar for å ha oversikt over hvilke klubbdommere klubben har  Delta på klubbens trenerforum/ årlige møter for å informere om regelnytt og retningslinjer samt orientere foreldre/foresatte og spillere om holdninger og opptreden overfor dommere. 
 • Etablere fadderordning for alle nye dommere. 
 • Legge til rette for treningsmuligheter for klubbens dommere 
 • Legge til rette for gjennomføring av klubbdommerkurs og videreformidling til kretsdommerkurs.
 • Følge opp at NFFs honorarer etterfølges av klubben 
 • Stimulere ekstra til at jenter skal begynne å dømme fotball 
 • Følge opp at arrangørers plikter etterfølges i klubben og at nye dommere følges ekstra godt opp. 
  Det stilles ikke krav til at dommerkoordinator skal ha dommerkurs eller erfaring som dommer. Han/hun bør imidlertid ha erfaring fra fotball og være motivert til å skape en god struktur og ramme for klubbens dommere.
  Opplæring Klubbdommerkurs kjøres 1-3 ganger per år ved behov og helst i forbindelse med lokale cuper. Dette kjøres i samarbeid med kretsen i klubbhuset.
  Dommerforum er samlinger som klubben har med dommerne, både nye og etablerte. Her er det både sosial samling og enkelte dommersaker som er fokus. Dette kjøres 2 ganger pr år.
 • Klubbens Dommeransvarlige er Erik «Massimo» Herstadhagen.

Rekrutteringsansvarlig

 • Se avsnitt «Rekruttering»

FIKS ansvarlig

 • FIKS ansvarlig skal benytte FIKS til å melde på lag i seriespill, sikre at spillere er registrert og forsikret, og til å registrere elektroniske kamprapporter. Bærum SK skal ha minimum 1 person som innehar rollen FIKS-ansvarlig.
 • Hovedansvarsområder
 • 1. Forankring – påse at nødvendige personer (trenere, lagledere, andre) til enhver tid kjenner til påkrevde FIKS oppgaver slik at FIKS blir en naturlig del av klubbens hverdag.
 • 2. Brukeradministrasjon – påse at Bærum SK til enhver tid har personer med nødvendige tilganger til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger: a) En person i administrasjonen og en i styret med rettighet som Klubbadministrator. b) Relevante kontaktpersoner som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som Klubbruker.
  NFF Oslo er ansvarlig for å opprette brukere under punkt a). Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere under punkt b).
  Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med NFF Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • 1. Gi tilgang til FIKS for alle trenere og lagledere som skal ha dette (de som skal registrere elektronisk kamprapport), og sørge for nødvendig opplæring. 
 • 2. Påmelding av lag til seriespill innen frister gitt av NFF Oslo.
 • 3. Administrere fotballspillere: Registrere alle aktive spillere som skal være del av FIKS. Sette spillere inaktive dersom de ikke spiller mer.
 • 4. Påse at alle spillere er registrert i FIKS med rette forsikringer.
 • 5. Administrere spilleroverganger, både til og fra klubben.
 • 6. Administrere personer i klubben: Registrere og vedlikeholde alle som har verv/roller i klubben, og fjerne de som ikke lenger har verv/roller.
 • 7. Kvalitetssikre og evt. endre klubbinformasjon i FIKS.

  Opplæringsvideoer og brukermanualer for bruk av FIKS i klubben finnes på: 
  https://www.fotball.no/klubb-og-leder/fiks-info-og-support/klubbmanualer-og-veiledninger/ 

 • Klubbens FIKS ansvarlige er Inger Breifossmo.

Fair Play ansvarlig

Målsetting er å utvikle, forankre, synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen FairPlay mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.
I samråd med styret og/eller sportslig utvalg 

 1. Være ansvarlig for arbeidet med Fair Play i klubben 
 2. Utarbeide og vedlikeholde en løpende Fair Play-plan implementert i Bærum SK
 3. Være kontaktpunkt med forbund og krets i Fair Play-arbeidet
 4. I samarbeid med klubbens øvrige relevante personer å rekruttere Fair Play-ansvarlige og kampverter på lagsnivå som fremmer aktivt Fair Play-engasjement i lagene og årgangene 
 • Oppgaver  
 • Sikre innhold av Fair Play-relaterte aktiviteter i alle klubbens arrangementer
 • Delta på foreldremøter, trenermøter / trenerforum, laglederforum 
 • Opplæring innen Fair Play på seksjons-, lags- og trener- / lagleder- / spillernivå 
 • Bistå administrasjonen, sportssjefer, arrangementskomiteer, trenere og lagledere i informasjon og kommunikasjon av Fair Play-arbeidet. Klubbens Fair Play ansvarlige er Erik «Massimo» Herstadhagen.

Trener

Trenerteamets hovedoppgave er å følge opp sitt lag og de individuelle spillerne på følgende måte:
1. Gjøre seg kjent med Bærum SK sin klubbhåndbok samt respektere klubbens verdigrunnlag og formidle dette videre til klubbens spillere og foreldre.
2. Avvikle kamper i henhold til NFF sitt reglement

a. Sikre god planlegging og gjennomføring av treningsøkt og uke samt gode trenings- og kampsykluser i tråd med sportsplan herunder

b. Følge klubben sine spillestils prinsipper 

c. Belastning skal registreres, herunder trening og kamptid 

d. Implementere og følge opp bruk av forenklet treningsdagbok. Gi feedback på denne til de som leverer. 

e. Gi videofeedback (analyse og presentasjon av videobilder – min. 1 gang per måned).
3. Lojalt opptre i tråd med vedtatt sportsplan og klubbens retningslinjer slik at disse implementeres i klubben, og på laget, herunder og spillestils prinsipper.
4. Utarbeide årshjul tidlig for hele sesongen som ferdigstilles senest 20. januar hvert år og informere alle spillere og foreldre
5. Lede spillersamtaler (trener / med trener), jobbe frem og evaluere individuelle utviklingsmål. 
6. Jobbe med trenerutvikler/trenerveileder for å følge opp helheten i trenings- og kamparbeidet for laget og enkeltspillerne. 
7. Fast fagmøte med oppmøteplikt til trenermøte – ukentlig (fastsettes av sportslig utvalg) 
8. Kjøre noen egne utviklingsøkter med spillere som har dette behovet. 
9. Være ansvarlig for god, tidlig og lett forståelig kommunikasjon med alle spillere, foreldre og foresatte for å sikre forutsigbarhet og redusere usikkerhet. Det skal minimum gjennomføres to til tre foreldremøter per år. Første avholdes i januar, andre rett etter sommerferie og tredje uken etter høstferien.
10. Ta ansvar for klubbhus, baner (rydde banen for mål og søppel etter hver økt) og annet utstyr som er klubben sitt – herunder at ta vare på baller, kjegler, vester etc

Klubbshop: https://www.torshovsport.no/klubbservice/din-klubb/baerum-sk

Sandvika Stadion

Kalvøya